1. <form id='YFR7jy'></form>
    <bdo id='YFR7jy'><sup id='YFR7jy'><div id='YFR7jy'><bdo id='YFR7jy'></bdo></div></sup></bdo>

     • 三字经全文带拼音

      作者:成功大师 | 网站:www.bballfreak.com
      三字经全文带拼音/lizhi29005/

      rén zhī chū  xìng běn shàn

      人 之 初 ,性 本 善。

      xìng xiāng jìn xí xiāng yuǎn

      性 相 近 ,习 相 远。

      gǒu bú  jiào  xìng nǎi qiān

      苟 不 教 ,性 乃 迁。

      jiào zhī dào  guì yǐ zhuān

      教 之 道 ,贵 以 专。

      xī mèng mǔ    zé  lín chǔ

      昔 孟 母 ,择 邻 处。

      zǐ  bù  xué  duàn jī  zhù

      子 不 学 ,断 机 杼。

      dòu yān shān  yǒu yì fāng

      窦 燕 山 ,有 义 方。

      jiào wǔ zǐ   míng jù yáng

      教 五 子 ,名 俱 扬。

      yǎng bú jiào  fù  zhī guò

      养 不 教 ,父 之 过。

      jiào bù yán   shī zhī duò

      教 不 严 ,师 之 惰。

      zǐ  bù  xué   fēi suǒ yí

      子 不 学 ,非 所 宜。

      yòu bù  xué   lǎo hé  wéi

      幼 不 学 ,老 何 为。

      yù  bù zhuó   bù chéng qì

      玉 不 琢 ,不 成 器。

      rén bù  xué   bù  zhī yì

      人 不 学 ,不 知 义。

      wèi rén zǐ   fāng shào shí

      为 人 子 ,方 少 时。

      qīn shī yǒu   xí  lǐ  yí

      亲 师 友 ,习 礼 仪。

      xiāng jiǔ líng néng wēn xí

      香 九 龄 ,能 温 席。

      xiào yú qīn   suǒ dāng zhí

      孝 于 亲 ,所 当 执。

      róng sì suì  néng ràng lí

      融 四 岁 ,能 让 梨。

      tì  yú zhǎng  yí xiān zhī

      弟 于 长 ,宜 先 知。

      shǒu xiào tì  cì jiàn wén

      首 孝 弟 ,次 见 闻。

      zhī mǒu shù   shí mǒu wén

      知 某 数 ,识 某 文。

      yī  ér  shí   shí ér bǎi

      一 而 十 ,十 而 百。

      bǎi ér qiān  qiān ér wàn

      百 而 千 ,千 而 万。

      sān cái zhě  tiān dì rén

      三 才 者 ,天 地 人。

      sān guāng zhě rì yuè xīng

      三 光 者 ,日 月 星。

      sān gāng zhě  jūn chén yì

      三 纲 者 ,君 臣 义。

      fù  zǐ  qīn   fū  fù  shùn

      父 子 亲 ,夫 妇 顺。

      yuē chūn xià yuē qiū dōng

      曰 春 夏 ,曰 秋 冬。

      cǐ  sì  shí   yùn bù qióng

      此 四 时 ,运 不 穷。

      yuē nán běi  yuē  xī dōng

      曰 南 北 ,曰 西 东。

      cǐ  sì fāng  yìng hū zhōng

      此 四 方 ,应 乎 中。

      yuē shuǐ huǒ  mù  jīn tǔ

      曰 水 火 ,木 金 土。

      cǐ  wǔ xíng   běn hū  shù

      此 五 行 ,本 乎 数。

      yuē rén  yì   lǐ  zhì xìn

      曰 仁 义 ,礼 智 信。

      cǐ  wǔ cháng  bù  róng wěn

      此 五 常 ,不 容 紊。

      dào liáng shū mài shǔ jì

      稻 粱 菽 ,麦 黍 稷。

      cǐ  liù gǔ   rén  suǒ shí

      此 六 谷 ,人 所 食。

      mǎ  niú yáng  jī quǎn shǐ

      马 牛 羊 ,鸡 犬 豕。

      cǐ  liù chù   rén suǒ sì

      此 六 畜 ,人 所 饲。

      yuē xǐ  nù    yuē āi  jù

      曰 喜 怒 ,曰 哀 惧。

      ài  wù  yù    qī qíng jù

      爱 恶 欲 ,七 情 具。

      páo tǔ  gé    mù  shí jīn

      匏 土 革 ,木 石 金。

      sī  yǔ  zhú   nǎi bā  yīn

      丝 与 竹 ,乃 八 音。

      gāo zēng zǔ   fù  ér shēn

      高 曾 祖 ,父 而 身。

      shēn ér zǐ    zǐ  ér  sūn

      身 而 子 ,子 而 孙。

      zì  zǐ  sūn   zhì xuán zēng

      自 子 孙 ,至 玄 曾

      nǎi jiǔ zú    rén zhī lún

      乃 九 族 ,人 之 伦。

      fù  zǐ  ēn    fū  fù cóng

      父 子 恩 ,夫 妇 从。

      xiōng zé yǒu  dì  zé gōng

      兄 则 友 ,弟 则 恭。

      zhǎng yòu xù  yǒu yǔ  péng

      长 幼 序 ,友 与 朋。

      jūn zé  jìng chén zé zhōng

      君 则 敬 ,臣 则 忠。

      cǐ  shí yì    rén suǒ tóng

      此 十 义 ,人 所 同。

      fán xùn méng  xū jiǎng jiū

      凡 训 蒙 ,须 讲 究。

      xiáng xùn gǔ  míng jù dòu

      详 训 诂 ,明 句 读。

      wéi xué zhě    bì yǒu chū

      为 学 者 ,必 有 初。

      xiǎo xué zhōng zhì sì shū

      小 学 终 ,至 四 书。

      lún yǔ  zhě   èr shí piān

      论 语 者 ,二 十 篇。

      qún dì  zǐ    jì shàn yán

      群 弟 子 ,记 善 言。

      mèng zǐ zhě   qī piān zhǐ

      孟 子 者 ,七 篇 止。

      jiǎng dào dé  shuō rén yì

      讲 道 德 ,说 仁 义。

      zuò zhōng yōng zǐ  sī bǐ

      作 中 庸 ,子 思 笔。

      zhōng bù piān yōng bú yì

      中 不 偏 ,庸 不 易。

      dà xiǎo dài   zhù lǐ  jì

      大 小 戴 ,注 礼 记。

      shù shèng yán lǐ yuè  bèi

      述 圣 言 ,礼 乐 备。

      yuē guó fēng  yuē yǎ sòng

      曰 国 风 ,曰 雅 颂。

      hào sì  shī  dāng fěng yǒng

      号 四 诗 ,当 讽 咏。

      shī jì  wáng chūn qiū zuò

      诗 既 亡 ,春 秋 作。

      yù  bāo biǎn  bié shà nè

      寓 褒 贬 ,别 善 恶。

      sān zhuàn zhě yǒu gōng yáng

      三 传 者 ,有 公 羊。励志吧http://wWw.bballfreak.com/

      yǒu zuǒ shì  yǒu  gǔ  liáng

      有 左 氏 ,有 谷 梁。

      jīng jì míng  fāng dú  zǐ

      经 既 明 ,方 读 子。

      cuō qí  yào   jì  qí  shì

      撮 其 要 ,记 其 事。

      wǔ  zǐ  zhě   yǒu xún yáng

      五 子 者 ,有 荀 扬。

      wén zhōng zǐ  jí  lǎo zhuāng

      文 中 子 ,及 老 庄。

      jīng zǐ tōng  dú  zhū shǐ

      经 子 通 ,读 诸 史。

      kǎo shì xì    zhī zhōng shǐ

      考 世 系 ,知 终 始。

      zì  xī nóng   zhì huáng dì

      自 羲 农 ,至 黄 帝。

      hào sān huáng jū shàng shì

      号 三 皇 ,居 上 世。

      táng yǒu yú   hào  èr dì

      唐 有 虞 ,号 二 帝。

      xiāng yī xùn chēng shèng shì

      相 揖 逊 ,称 盛 世。

      xià yǒu yǔ  shāng yǒu tāng

      夏 有 禹 ,商 有 汤。

      zhōu wén wǔ  chēng sān wáng

      周 文 武 ,称 三 王。

      xià chuán zǐ  jiā tiān xià

      夏 传 子 ,家 天 下。

      sì  bǎi zǎi  qiān xià shè

      四 百 载 ,迁 夏 社。

      tāng fá xià   guó hào shāng

      汤 伐 夏 ,国 号 商。

      liù bǎi zǎi   zhì zhòu wáng

      六 百 载 ,至 纣 亡。

      zhōu wǔ wáng  shǐ zhū zhòu

      周 武 王 ,始 诛 纣。

      bā  bǎi zǎi   zuì cháng jiǔ

      八 百 载 ,最 长 久。

      zhōu zhé dōng wáng gāng zhuì

      周 辙 东 ,王 纲 坠。

      Chěng gān gē shàng yóu shuì

      逞 干 戈 ,尚 游 说。

      shǐ chūn qiū zhōng zhàn guó

      始 春 秋 ,终 战 国。

      wǔ  bà qiáng  qī xióng chū

      五 霸 强 ,七 雄 出。

      yíng qín shì  shǐ jiān bìng

      嬴 秦 氏 ,始 兼 并。

      chuán èr shì chǔ  hàn zhēng

      传 二 世 ,楚 汉 争。

      gāo zǔ  xīng  hàn yè jiàn

      高 祖 兴 ,汉 业 建。

      zhì xiào ping wáng mǎng cuàn

      至 孝 平 ,王 莽 篡。

      guāng wǔ xīng wéi dōng hàn

      光 武 兴 ,为 东 汉。

      sì  bǎi nián zhōng yú xiàn

      四 百 年 ,终 于 献。

      wèi shǔ wú  zhēng hàn dǐng

      魏 蜀 吴 ,争 汉 鼎。

      hào sān guó   qì liǎng jìn

      号 三 国 ,迄 两 晋。

      song qí jì  liáng chén chéng

      宋 齐 继 ,梁 陈 承。

      wéi nán cháo  dū jīn  líng

      为 南 朝 ,都 金 陵。

      běi yuán wèi  fēn dōng xi

      北 元 魏 ,分 东 西。

      yǔ  wén zhōu  yǔ  gāo qí

      宇 文 周 ,与 高 齐。

      dài zhì suí   yì  tǔ  yǔ

      迨 至 隋 ,一 土 宇。

      bú  zài chuan shī tǒng xù

      不 再 传 ,失 统 绪。

      táng gāo zǔ   qǐ  yì  shī

      唐 高 祖 ,起 义 师。

      chú suí luàn chuàng guó jī

      除 隋 乱 ,创 国 基。

      èr  shí chuán sān bǎi zǎi

      二 十 传 ,三 百 载。

      liáng miè zhī guó nǎi gǎi

      梁 灭 之 ,国 乃 改。

      liáng táng jìn jí hàn zhōu

      梁 唐 晋 ,及 汉 周。

      chēng wǔ dài  jiē yǒu yóu

      称 五 代 ,皆 有 由。

      yán sòng xīng shòu zhōu shàn

      炎 宋 兴 ,受 周 禅。

      shí bā chuán  nán běi hùn

      十 八 传 ,南 北 混。

      liáo yǔ jīn   dì  hào fēn

      辽 与 金 ,帝 号 纷。

      dài miè liáo  sòng yóu cún

      迨 灭 辽 ,宋 犹 存。

      zhì yuán xīng jīn xù  xiē

      至 元 兴 ,金 绪 歇。

      yǒu sòng shì  yì tong miè

      有 宋 世 ,一 同 灭。

      bìng zhōng guó jiān róng dí

      并 中 国 ,兼 戎 狄。

      míng tài zǔ   jiǔ qīn shī

      明 太 祖 ,久 亲 师。

      chuán jiàn wén fāng sì sì

      传 建 文 ,方 四 祀。

      qiān běi jīng yǒng lè sì

      迁 北 京 ,永 乐 嗣。

      dài chóng zhēn méi shān shì

      迨 崇 祯 ,煤 山 逝。

      qīng tài zǔ  yīng jǐng mìng

      清 太 祖 ,膺 景 命。

      jìng sì fāng  kè  dà  dìng

      靖 四 方 ,克 大 定。

      zhì xuān tǒng nǎi dà tóng

      至 宣 统 ,乃 大 同。

      shí èr  shì  qīng zuò zhōng

      十 二 世 ,清 祚 终。

      dú  shǐ zhě   kǎo shí lù

      读 史 者 ,考 实 录。

      tōng gǔ jīn   ruò qīn mù

      通 古 今 ,若 亲 目。

      kǒu ér  song  xīn ér  wéi

      口 而 诵 ,心 而 维。

      cháo yú sī    xī  yú  sī

      朝 于 斯 ,夕 于 斯。

      xī zhòng ní   shī xiàng tuó

      昔 仲 尼 ,师 项 橐。

      gǔ shèng xián shàng qí nxué

      古 圣 贤 ,尚 勤 学。

      zhào zhōng ling dú lǔ lún

      赵 中 令 ,读 鲁 论。

      bǐ  jì  shì   xué qiě qín

      彼 既 仕 ,学 且 勤。

      pī  pú biān  xiāo zhú jiǎn

      披 蒲 编 ,削 竹 简。

      bǐ  wú  shū  qiě  zhī miǎn

      彼 无 书 ,且 知 勉。

      tóu xuán liáng zhuī cì gǔ

      头 悬 梁 ,锥 刺 股。

      bǐ  bú  jiào  zì  qín kǔ

      彼 不 教 ,自 勤 苦。

      rú  náng yíng rú  yìng xuě

      如 囊 萤 ,如 映 雪。

      jiā suī pín   xué bú chuò

      家 虽 贫 ,学 不 辍。

      rú  fù  xīn   rú  guà jiǎo

      如 负 薪 ,如 挂 角。

      shēn suī láo  yóu  kǔ zhuó

      身 虽 劳 ,犹 苦 卓。

      sū  lǎo quán  èr  shí qī

      苏 老 泉 ,二 十 七。

      shǐ fā  fèn   dú  shū jí

      始 发 奋 ,读 书 籍。

      bǐ  jì  lǎo   yóu huǐ chí

      彼 既 老 ,犹 悔 迟。

      ěr xiǎo shēng yí  zǎo sī

      尔 小 生 ,宜 早 思。

      ruò liáng hào bā  shí èr

      若 梁 灏 ,八 十 二。

      duì dà tíng   kuí duō shì

      对 大 廷 ,魁 多 士。

      bǐ  jì chéng zhòng chēng yì

      彼 既 成 ,众 称 异。

      ěr xiǎo shēng yí  lì  zhì

      尔 小 生 ,宜 立 志。

      yíng bā suì  néng yǒng shī

      莹 八 岁 ,能 咏 诗。

      mì  qī  suì  néng fù  qí

      泌 七 岁 ,能 赋 棋。

      bǐ yǐng wù   rén chēng qí

      彼 颖 悟 ,人 称 奇。

      ěr  yòu xué  dāng xiào zhī

      尔 幼 学 ,当 效 之。

      cài wén jī   néng biàn qín

      蔡 文 姬 ,能 辨 琴。

      xiè dào yùn  néng yǒng yín

      谢 道 韫 ,能 咏 吟。

      bǐ  nǚ  zǐ   qiě  cōng mǐn

      彼 女 子 ,且 聪 敏。

      ěr  nán zǐ   dāng zì jǐng

      尔 男 子 ,当 自 警。

      táng liú yàn  fāng qī suì

      唐 刘 晏 ,方 七 岁。

      jǔ shén tóng  zuò zhèng zì

      举 神 童 ,作 正 字。

      bǐ  suī yòu  shēn yǐ  shì

      彼 虽 幼 ,身 已 仕。

      ěr  yòu xué  miǎn ér  zhì

      尔 幼 学 ,勉 而 致。

      yǒu wéi zhě   yì  ruò shì

      有 为 者 ,亦 若 是。

      quǎn shǒu yè  jī  sī chén

      犬 守 夜 ,鸡 司 晨。

      gǒu bù  xué   hé  wéi rén

      苟 不 学 ,曷 为 人。

      cán tǔ  sī   fēng niàng mì

      蚕 吐 丝 ,蜂 酿 蜜。

      rén bù  xué   bù  rú  wù

      人 不 学 ,不 如 物。

      yòu  ér xué zhuàng ér xíng

      幼 而 学 ,壮 而 行。

      shàng zhì jūn xià zé  mín

      上 致 君 ,下 泽 民。

      yáng míng shēng xiǎn fù mǔ

      扬 名 声 ,显 父 母。

      guāng yú qián yù  yú  hòu

      光 于 前 ,裕 于 后。

      rén  yí zǐ    jīn mǎn yíng

      人 遗 子 ,金 满 赢。

      wǒ jiào zǐ    wéi yì jīng

      我 教 子 ,惟 一 经。

      qín yǒu gōng  xì  wú  yì

      勤 有 功 ,戏 无 益。

      jiè zhī zāi   yí miǎn lì

      戒 之 哉 ,宜 勉 力。

      本文地址:三字经全文带拼音/lizhi29005/
     • 分页:12下一页
     • 相关文章